PRIVACYVERKLARING IJSCLUB OEGSTGEEST

Dit is de privacyverklaring van de IJsclub Oegstgeest gevestigd in Oegstgeest. De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen we hebben getroffen om de verwerking rechtmatig en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVEN


Wij verwerken de door u opgegeven persoonsgegevens van u indien u:
(a) zich aanmeldt als lid via de website van de ijsclub;
(b) zich aanmeldt als lid in het clubhuis als de ijsbaan open wordt gesteld;
(c) via e-mail om informatie vraagt.

Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens:
(a) namen van de familieleden en samenstelling van de familie bij aanmelding als familie;
(b) naam van het individuele lid bij aanmelding als individu;
(c) adresgegevens;
(d) e-mailadres;
(e) bankgegevens indien verstrekt om het lidmaatschapsgeld jaarlijks automatisch te voldoen.

Wij gebruiken deze gegevens om:
(a) lidmaatschapskaarten te verstrekken die bij de ijsbaan dienen te worden getoond om te schaatsen;
(b) de afdracht van het jaarlijks contributiegeld te bewerkstelligen;
(c) u als lid te informeren over speciale gebeurtenissen;
(d) u als lid uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene jaarvergadering;
(e) u als lid te informeren via nieuwsbrieven;
(f) met u in contact te treden als dat nodig blijkt te zijn.

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris van de IJsclub Oegstgeest, de heer Jan Mulder,
voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
(d) correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de IJsclub Oegstgeest.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN

Wij verstrekken geen van de bovengenoemde gegevens van u aan de derden. Wel kunnen wij foto’s, video’s en geluidsopnamen maken van u als bezoeker van de ijsbaan of deelnemer aan activiteiten in het clubhuis en op de ijsbaan. De opnamen zijn uitsluitend bedoeld voor wervingsdoeleinden van de ijsclub. Opnamen kunnen worden gepubliceerd op onze website, op ons YouTubekanaal, in ons jaarverslag en in onze nieuwsbrieven, en als onderdeel van kopij aan de (lokale) media. U wordt altijd vooraf geïnformeerd wanneer opnamen worden gemaakt. Tegen het maken van opnamen van u in het clubhuis en op de ijsbaan kunt u uitsluitend vooraf bezwaar aantekenen.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. U wordt geïnformeerd inden dit het geval is. Wij bevelen toch aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Update: 1 mei 2024
Zie ook: www.ijscluboegsgeest.nl
Contact:

./.

Locatie IJsclub Oegstgeest

                            

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.